Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder

De Beheerder: het bedrijf Marktnet VOF, gevestigd in Amersfoort, Nederland;

De Website: de website www.designwonen.nl, die in stand wordt gehouden door de Beheerder.

Advertentie: een op de Website geplaatste of daartoe aangeboden advertentie, waarin goederen en/of diensten worden aangeboden danwel gevraagd;

Adverteerder: degene die een Advertentie plaatst op de Website;

Gebruiker: degene die, anders dan als Adverteerder, gebruik maakt van de Website;

Overeenkomst: enige overeenkomst tussen Adverteerder en Gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de Website;

Artikel 2. Toepasselijkheid.

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Adverteerders respectievelijk Gebruikers enerzijds en Beheerder anderzijds.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. Advertentie plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een Advertentie op de Website komt een overeenkomst tot stand tussen de Adverteerder en Beheerder. Daarbij gaat Adverteerder akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Privacyverklaring. Plaatsing op de Website vindt plaats gedurende een door Beheerder te bepalen aantal dagen

3.2 Door het aanbieden van een Advertentie geeft Adverteerder Beheerder toestemming de in de Advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de Website.

3.3 Beheerder spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de Adverteerder reacties op zijn Advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de Website alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de Website als geheel. Beheerder is uitdrukkelijk geen partij bij enige overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de Website tot stand komt tussen Adverteerder en Gebruiker.

3.4 Het automatisch plaatsen Advertenties is niet toegestaan zonder nadrukkelijke toestemming van de Beheerder.

Artikel 4. Inhoud van de Advertentie

4.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 De Adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten op de Website.

4.3 De informatie die door Adverteerder in een Advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product. De Advertentie mag niet worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag niet dienen om diensten en/of producten van een Adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een Advertentie een hyperlink is opgenomen dient deze direct relevant te zijn.

4.4 Een Advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in één rubriek van de Website. De Adverteerder dient daarbij gebruik te maken van de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.5 Een Advertentie dubbel plaatsen is niet toegestaan.

4.6 Het is niet toegestaan om in een Advertentie gebruik te maken van irrelevante zoektermen.

4.7 Alle producten die gezien kunnen worden als aanstootgevend zijn niet toegestaan. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende producten en diensten, ongeacht de rechtsgeldigheid van deze producten en diensten:

 • Aanstootgevende artikelen, zoals bijvoorbeeld nazi-memorabilia met duidelijke beeltenissen van swastika’s.
 • Alcoholische dranken.
 • Het bieden van de mogelijkheid tot het deelnemen aan kansspelen.
 • Drugs en hieraan verwante middelen.
 • E-mailbestanden.
 • Genees- en homeopathische middelen (niet beperkt tot geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn.)
 • Haat verspreidende of discriminerende geschriften.
 • Leningen, hypotheken of andere vormen van financiering.
 • Munitie, (vuur)wapens en daaraan gerelateerde producten. Ook luchtdruk- en gaspistolen, sportwapens en (al dan niet volgens de Nederlandse wet) onklaar gemaakte wapens zijn niet toegestaan.
 • Persoonsgebonden toegangsbewijzen voor concerten, sportwedstrijden en andere evenementen.
 • Pornografisch (beeld)materiaal, erotische artikelen en hieraan verwante producten of diensten.
 • Producten of diensten die inbreuk maken op het intellectuele eigendomsrecht of andere rechten van een persoon of rechtspersoon.
 • Sigaretten, sigaren en andere tabaksproducten.
 • Vervalsingen of namaakproducten.
 • Gekopieerde software of filmmateriaal.
 • Verwijzingen naar affiliate-programma’s of sites waarop verwezen wordt naar affiliate-programma’s.
 • Verwijzingen naar SMS-diensten of 0906 telefoonnummers.
 • Vuurwerk.
 • Ivoor of producten van ivoor, tenzij deze zijn gemaakt voor 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd). De verkoper dient in dat geval expliciet in de advertentie te vermelden dat het een product van voor 1947 betreft dan wel in het bezit te zijn van de relevante CITES certificaten. Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.
 • Beschermde (in- en uitheemse) diersoorten en producten van beschermde dieren of plantensoorten.
 • Alle overige producten en diensten die verboden zijn bij de Nederlandse wet.

4.8 Beheerder behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen Advertenties voortijdig te verwijderen, de teksten van Advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte hyperlinks of fotomateriaal te verwijderen. Beheerder zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of met de in 4.7 bedoelde regels. De Adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.9 De Adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de Advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. Vrijwaring

5.1 De Adverteerder draagt er zorg voor dat de Advertentie en/of de in de Advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstoot gevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart Beheerder tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De Adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Beheerder moeten worden gemaakt.

Artikel 6. Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Beheerder is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat Adverteerders of Gebruikers van de Website maken. Beheerder is niet aansprakelijk voor gedragingen van Adverteerders of Gebruikers, voor de inhoud van Advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door Beheerder zelf op de Website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Beheerder niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van Adverteerders of Gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 7. Helpdesk

7.1 Beheerder stelt aan Adverteerders en Gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per e-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van Advertenties.

7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 8. Gebruik van persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van De Website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en e-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van De Website.

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt Beheerder gegevens vast. Beheerder gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kunt U eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van u zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de Website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.

8.4 Op De Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. Beheerder gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

8.6 Het is Gebruikers en Adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de Website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de Advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van e-mailadressen van Gebruikers en/of Adverteerders.

Artikel 9. Beveiliging

9.1 Beheerder spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 Beheerder is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via Advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de Website wordt gemaakt.

Artikel 10. Sites en diensten van derden

10.1 De Website en Advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Beheerder heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners, waaronder begrepen Mollie B.V., zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Beheerder is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. Bieden

11.1 Het bieden op geadverteerde producten via de Website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor Adverteerder en Gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen Adverteerder en Gebruiker. Beheerder is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt geboden als de Gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het bieden op De Website wordt niet getolereerd en kan uitsluiting van gebruik tot gevolg hebben.

Artikel 12. Uitsluiting

12.1 Beheerder behoudt zich het recht voor om Adverteerders en Gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de Website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Beheerder om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's , beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Beheerder respectievelijk haar licentiegevers.

13.2 Het is Gebruikers en Adverteerders verboden om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Beheerder.

Artikel 14. Advertentietarieven

14.1 De tarieven voor het plaatsen van de Advertentie zijn zichtbaar tijdens het plaatsen van de Advertentie.

14.2 De vermelde tarieven gelden per Advertentie en per maand.

14.3 De verplichting tot betaling van het tarief geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Beheerder gerechtigd om de Advertentie te verwijderen.

14.4 Een elektronische factuur wordt per email verstrekt aan de Gebruiker en is opvraagbaar via het account op de Website.

14.5 Door het plaatsen van een Advertentie geeft Gebruiker aan Beheerder een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van de op dat moment geldende tarieven. Voordat Beheerder van de opgegeven bankrekening incasseert wordt Gebruiker uiterlijk één dag van te voren per email op de hoogte gebracht.

14.6 Nadat Gebruiker de advertentie heeft geplaatst betaalt Gebruiker het tarief voor de eerste maand vooraf. Na de eerste maand worden de verschuldigde bedragen achteraf in rekening gebracht op iedere eerste dag van de maand.

14.7 Indien Gebruiker de advertentie(s) verwijderd zijn er geen advertentiekosten meer verschuldigd aan Beheerder.

Artikel 15. Slotbepalingen

15.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

15.2 Op de overeenkomst tussen Beheerder en de Adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amersfoort.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Beheerder worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de Website. Gewijzigde algemene voorwaarden zijn direct van toepassing.